روشهای اثبات موجودی مواد و کالا – نظارت بر انبارگردانی پایان سال و جلوگیری شیوع کرونا

رسیدگی به موجودی مواد و کالا | روشهای اثبات موجودی مواد و کالا | حسابرسی انبارگردانی

روشهای اثبات موجودی مواد و کالا – دستورالعمل جامعه حسابداران رسمی – نظارت بر انبارگردانی پایان سال و اهمیت مشارکت ملی برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا

 

روشهای اثبات موجودی مواد و کالا – با توجه به تقارن شیوع ویروس کرونا با انبارگردانی پایان سال مالی واحدهای مورد رسیدگی و ضرورت برنامه ریزی برای نظارت بر انبارگردانی واحدهای مزبور، با توجه به اهمیت مشارکت ملی برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا دستور العملی توسط دبیرکل و رئیس هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی تهیه شده است که نظر مدیران و کارشناسان محترم موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی را به متن نامه و سایر روشهای اثبات موجودی مواد و کالای مندرج در صورتهای مالی شرکتها جلب می نماید؛ همچنین اصل نامه به پیوست برای دانلود قرار داده شده است.انبارگردانی چست؟

بدست آوردن موجودی کالای پایان دوره سایر روشهای اثبات موجودی مواد و کالا

متن نامه به شرح ذیل است: انبارگردانی چست؟

مدیران محترم مؤسسات حسابرسی

 

با سلام و احترام؛

 

در شرایط فعلی که ویروس کرونا در سطح استان تهران و بسیاری از استانهای دیگر کشور شیوع پیدا کرده است، با توجه به تقارن ایام اخیر با انبارگردانی پایان سال مالی واحدهای مورد رسیدگی و ضرورت برنامه ریزی برای نظارت بر انبارگردانی واحدهای مزبور، همچنین اهمیت مشارکت ملی برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، نظر مدیران محترم مؤسسات حسابرسی عضو جامعه را به موارد زیر جلب مینماید:

 

۱- موجودی مواد و کالا از جمله اقلام با اهمیت صورتهای مالی محسوب می شود، لذا ضرورت دارد حسابرس مستقل از طریق اجرای روشهای مؤثر، شواهد حسابرسی کافی و مناسب درباره وجود و وضعیت آنها، کسب نماید:

موجودی مواد و کالا از جمله اقلام با اهمیت صورتهای مالی محسوب می شود، لذا ضرورت دارد حسابرس مستقل از طریق اجرای روشهای مؤثر، شواهد حسابرسی کافی و مناسب درباره وجود و وضعیت آنها، کسب نماید.

 

۲- در شرایط پیش گفته، الزام واحدهای مورد رسیدگی جهت برنامه ریزی شمارش موجودیهای مواد و کالا در پایان سال و اعمال روش های متعارف نظارت بر انبارگردانی، ممکن است مخاطراتی برای کارکنان مسئول شمارش واحد مورد رسیدگی و کارکنان ناظر اعزامی توسط مدیر مسئول کار جهت نظارت بر انبار گردانی، در پی داشته باشد، لذا ضمن تأکید بر مسئولیت حسابداران رسمی شاغل نسبت به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در راستای حصول اطمینان از نبود هرگونه تحریف عمدی یا سهوی با اهمیت درسطح صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، استفاده از سایر روش های حسابرسی برای حصول اطمینان درباره وجود و وضعیت موجودیهای مواد و کالا، به شرح زیر توصیه می شود:

 

۲-۱- شمارش موجودی مواد و کالا در تاریخی پس از تاریخ صورتهای مالی

استفاده از این روش در شرایطی توجیه پذیر است که کنترل های داخلی حاکم بر فرآیندهای خرید و وارده به انبارها (شامل برگشت از خرید و وارده و فروش و مصرف و صادره از انبارها (شامل برگشت از فروش و مصرف و صادره)، طی سال مالی مورد گزارش و نیز از ابتدای سال مالی بعد لغایت تاریخ انبارگردانی، به نحو مطلوب طراحی و به صورت اثربخش اجرا شده باشد.

در چنین شرایطی، با هماهنگی مدیر مسئول کار حسابرسی و مسئولین واحد مورد رسیدگی، تاریخ انبارگردانی پس از پایان سال مالی تعیین و برنامه شمارش و نظارت بر انبارگردانی، طبق رویه متعارف انجام و با توجه به نتایج حاصله در تاریخ انبارگردانی، از طریق اعمال تعدیلات مربوط به واردهها و صادره های پس از تاریخ صورتهای مالی لغایت تاریخ انبار گردانی و آزمون محتوای نمونهای آنها، وضعیت مقداری موجودی ها در پایان سال مالی مشخص می گردد. بدیهی است، هرگونه مغایرت با اهمیت بین نتایج شمارش به دست آمده با سوابق دفتری موجودی ها در پایان سال مالی (کارت انبار، کارت حسابداری انبار اعم از دستی یا مکانیزه)، باید دقیقا” پیگیری و مشخص گرد.

 

۲-۲- استفاده از نتایج انبارگردانی میان دوره ای

استفاده از این روش، مستلزم آن است که:

 

الف- انبارگردانی میان دوره ای با نظارت حسابرس یا حسابرسان ناظر اعزامی توسط مدیر مسئول کار حسابرسی انجام شده و نتایج آن مورد تایید قرار گرفته باشد.

ب- کنترلهای داخلی فرآیندهای خرید و وارده به انبارها (شامل برگشت از خرید و فروش و مصرف و صادره از انبارها (شامل برگشت از فروش و مصرف) به صورت مناسب طراحی و به صورت اثربخش در کل سال مورد رسیدگی، به ویژه در نیمه دوم سال مالی لغایت تاریخ صورتهای مالی، اجرا شده باشد. تحت شرایط مزبور، حسابرس مستقل می تواند نتایج شمارش میان دوره ای را براساس مدارک و مستندات وارده و صادره انبارها (شامل برگشت از وارده و صادرهها و انتقالات در نیمه دوم سال مالی و آزمون محتوای نمونهای آنها، تعدیل و از این طریق وضعیت موجودی های مواد و کالا را در پایان سال تعیین نماید. بدیهی است، هر گونه مغایرت با اهمیت احتمالی نتایج حاصل از این روش با سوابق دفتری موجودیها (کارت انبار /کارت حسابداری انبار اعم از دستی یا مکانیزه)، باید به صورت دقیق و کامل پیگیری شود.

 

۳-۲- استفاده از نتایج شمارش نمونه ای طی سال واحدهای مورد رسیدگی

برخی واحدهای مورد رسیدگی، به دلیل حجم بالای موجودی های مواد و کالا (به عنوان مثال، موجودی قطعات یدکی)، مبادرت به شمارش نمونهای آنها در پایان هر ماه مینمایند. حسابرس مستقل در صورت برقراری تمام شروط زیر، می تواند به سوابق دفتری موجودیها (کارت انبار کارت حسابداری انبار اعم از دستی یا مکانیزه)، در پایان سال مالی، اتکاء نماید.

 

الف- قابلیت اتکاء به نتایج مقداری-ریالی موجودی های مواد و کالا در ابتدای سال

 

ب- نظارت نمایندگان اعزامی مدیر مسئول کار بر جریان شمارش نمونه ای در مقاطع ماهیانه و قابلیت اتکاء به نتایج شمارش نمونه ای انجام شده.

 

پ- عدم مشارکت مسئولین انبار در جریان شمارش ماهیانه

 

ت- حصول اطمینان از بررسی ماهیت مغایرتهای احتمالی بین نتایج شمارش نمونه ای انجام شده و سوابق دفتری موجودی ها و اعمال تعدیلات لازم در این خصوص در مقاطع ماهیانه

 

ث- حصول اطمینان از تأکید بر شمارش مستمر موجودی های با ارزش بالا، همچنین موجودیهای پرمصرف و در معرض نابابی در مقاطع ماهیانه، همچنین شمارش نمونهای سایر موجودیها، به گونه ای که کل موجودی های اخیر در طول سال یکبار شمارش شده باشند.

 

ج- حصول اطمینان از طراحی و اثربخشی کنترلهای داخلی فرآیندهای خرید و وارده به انبارها (شامل برگشت از خرید و واردهها) و فروش و مصرف و صادره از انبارها (شامل برگشت از فروش و مصرف و صادرهها) در طی سال مالی مورد رسیدگی (اعم از دستی یا مکانیزه).

 

خاطر نشان می سازد، طبق مفاد بندهای ۴ تا ۸ استاندارد حسابرسی ۵۰۱ با عنوان “شواهد حسابرسی۔ ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام” و توضیحات کاربردی ۱ تا ۱۶ استاندارد مزبور، نکات و رهنمودهای با اهمیتی در ارتباط با مسئولیت حسابرس مستقل نسبت به موجودی مواد و کالا، ارایه شده است. در خاتمه امید است کلیه تهدیدات ناشی از وضعیت پیش آمده توسط حسابداران رسمی به فرصت تبدیل شده و قابلیت و ظرفیت حرفه حسابرسی بیش از پیش عرضه و نسب به به روزآوری دانش مربوط در فرصت پیش آمده حداکثر استفاده صورت گیرد. با آرزوی سلامتی و روزهای سرشار از امید و تندرستی برای تک تک اعضای گرانقدر.

سیدمحمد علوی

اصل نامه به قرار ذیل میباشد:

 

رسیدگی به موجودی مواد و کالا | روشهای اثبات موجودی مواد و کالا | حسابرسی انبارگردانی

سایر روشهای اثبات موجودی مواد و کالا در حسابرسی

انبارگردانی چیست؟

 

بر اساس استانداردهای حسابداری حداقل هر سال برای یکبار انبارگردانی باید در انبارهای شرکت‌های بازرگانی، تولیدی و صنعتی صورت گیرد. البته با توجه به ابعاد و اهمیت کالاها این زمان می‌تواند کوتاه‌تر هم در نظر گرفته شود. هدف از انبارگردانی به طور کلی شمارش موجودی اقلام کالا به منظور ایجاد اطمینان از وجود کمی و کیفی و کنترل کالاهاست.

بدین منظور لازم است قواعدی در حین انبارگردانی انجام پذیرد. از جمله این قواعد می‌توان به الصاق تگ به کالا می‌باشد. همچنین مواردی از قبیل پلمب انبار، عدم ورود و خروج کارکنان و افراد به انبار، مرتب‌سازی کالاها و سایر موارد امنیتی باید مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس سیاست‌های جاری مجموعه نسبت به الزام یا عدم التزام به آن اقدام نمود.

 

رسیدگی به موجودی مواد و کالا | روشهای اثبات موجودی مواد و کالا | حسابرسی انبارگردانی

 

هدف از انبارگردانی چیست؟

 

یکی از اقلام مهم دارایی ها، موجودی است و در پایان دوره ی مالی ارزش موجودیها تاثیر قابل ملاحظه ای در میزان سود و زیان شرکتها دارد. انبارگردانی چست؟

به همین دلیل در هر دوره مالی لازم است که یک شرکت حسابداری و حسابداران دست کم یکبار کل موجودیهای شرکت را شمارش نمایند تا از عدم مغایرت موجودیها با کاردکس حسابداری و کاردکس موجودی انبار اطمینان حاصل شود.

 

نمونه تگ انبارگردانی

 

 

 

سایر روشهای اثبات موجودی مواد و کالا در حسابرسی بصورت مختصر به شرح ذیل توضیح داده شده است:

شمارش موجودی مواد و کالا در تاریخی پس از تاریخ صورتهای مالی

 

در برخی موارد که امکان انبارگردانی پایان سال (در تاریخ ترازنامه) بنا به دلایل مختلف از جمله انعقاد قرارداد حسابرسی پس از سال مالی، عدم دسترسی به انبارها و…برای حسابرسان وجود ندارد؛ چنانچه سیستم کنترل داخلی قوی ای برای انبارهای مجموعه مستقر باشد میتوان در تاریخی مشخص (اختیاری) پس از سال مالی انبارگردانی انجام داد و سپس با استفاده از رسیدها و حواله های صادر شده قبل از تاریخ انبارگردانی(معکوس) به ارزش ریالی و تعداد موجودی مواد و کالا در پایان سال رسید.انبارگردانی چست؟

 

رسیدگی به موجودی مواد و کالا | روشهای اثبات موجودی مواد و کالا | حسابرسی انبارگردانی

 

استفاده از نتایج انبارگردانی میان دوره ای – بدست آوردن موجودی کالای پایان دوره

 

این روش چنانچه حسابرس در انبارگردانی میاندوره ای حضور داشته باشد، میتواند با استفاده از کنترل رسیدها و حواله های صادر شده توسط سیستم انبار (در صورت وجود) تا تاریخ ترازنامه (صورت وضعیت مالی) موجودی مواد و کالا را اثبات نمود.

 

 

استفاده از نتایج شمارش نمونه ای طی سال واحدهای مورد رسیدگی-انبارگردانی چست؟

 

همانند روش قبل (استفاده از نتایج انبارگردانی میان دوره ای) صورت میپذیرد با این تفاوت که انبارگردانی میتواند در هر مقطعی از دوره مالی صورت پذیرفته باشد؛ با استفاده از کنترل رسیدها و حواله های صادر شده توسط سیستم انبار (در صورت وجود) تا تاریخ ترازنامه (صورت وضعیت مالی) موجودی مواد و کالا را اثبات نمود.

 

کلمات کلیدی
رسیدگی به سرفصل ۴۳۰۰ حسابرسی | رسیدگی به موجودی مواد و کالا در حسابرسی | رسیدگی به موجودی مواد و کالا در حسابرسی | رسیدگی به موجودی مواد و کالا | روشهای اثبات موجودی مواد و کالا | حسابرسی انبارگردانی | حسابرسی انبارگردانی | حسابرسی انبارگردانی | انبارگردانی چست؟ نمونه تگ انبارگردانی انبارگردانی چست؟ انبارگردانی چست؟ | رسیدگی به موجودی مواد و کالا
سعید خوشبخت
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *